Календар такмичења из историје школске 2010/2011. године

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011. ГОДИНУ

На основу Стручног упутства о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе (у даљем тексту Стручно упутство), Министарство просвете доноси Годишњи календар такмичења и смотри основних школа за школску 2010/2011. годину.

Организатори појединих такмичења и смотри дужни су да, сходно наведеном упутству, ускладе сва своја посебна документа која се односе на организацију и спровођење такмичења и смотри. Приликом усклађивања докумената, неопходно је прецизирати следеће појединости:

– на так­ми­че­њу мо­гу уче­ство­ва­ти сви ре­дов­ни уче­ни­ци основних шко­ла;
– из­бор уче­ни­ка за оп­штин­ско так­ми­че­ње вр­ши се ис­кљу­чи­во на осно­ву по­стиг­ну­тих ре­зул­та­та уче­ни­ка на школ­ском такмичењу;
– за сва­ки на­ред­ни ни­во так­ми­че­ња од­ре­ђу­ју се уче­ни­ци на осно­ву по­стиг­ну­тих ре­зул­та­та и ранг-ли­сте са прет­ход­ног ни­воа так­ми­че­ња, а у скла­ду с про­по­зи­ци­ја­ма;
– ран­ги­ра­ње уче­ни­ка за од­ре­ђе­ни ни­во так­ми­че­ња вр­ши се ис­кљу­чи­во на осно­ву по­стиг­ну­тог бро­ја бо­до­ва, у скла­ду са Струч­ним упут­ством и пра­вил­ни­ком од­ре­ђе­не вр­сте так­ми­че­ња;
– уко­ли­ко ви­ше уче­ни­ка по­стиг­не исти број бо­до­ва, сви уче­ни­ци за­у­зи­ма­ју исто ме­сто и сви има­ју исти ранг.

Ор­га­ни­за­то­ри так­ми­че­ња и смо­три ду­жни су да бла­го­вре­ме­но пре­ци­зи­ра­ју и дру­ге еле­мен­те бит­не за спро­во­ђе­ње так­ми­че­ња, а ко­ји про­ис­ти­чу из Струч­ног упут­ства – из­бор до­ма­ћина так­ми­че­ња, пре­ци­зи­ра­ње ње­го­вих оба­ве­за, си­стем на­гра­ђи­ва­ња ученика и на­став­ни­ка, мен­тор­ски рад (уко­ли­ко је нео­п­хо­дан или пред­ви­ђен), пот­пи­си­ва­ње ди­пло­ма, ре­гу­ли­са­ње фи­нан­сиј­ских пи­та­ња, струч­на по­моћ уче­сни­ци­ма так­ми­че­ња и смо­три и др.

ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ НИВОИ ТАКМИЧЕЊА КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)
ИСТОРИЈА Министарство просвете Друштво историчара Србије “Стојан Новаковић“ Такмичење у познавању опште и националне историје школски 27. фебруар 2011.
општински 13. март 2011.
окружни/градски 9. април 2011.
републички 8. мај 2011.


КАЛЕНДАР
ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011. ГОДИНУ

На основу Стручног упутства о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе (у даљем тексту Стручно упутство), Министарство просвете доноси Годишњи календар такмичења и смотри средњих школа за школску 2010/2011. годину.

Организатори појединих такмичења и смотри дужни су да, сходно наведеном упутству, ускладе сва своја посебна документа која се односе на организацију и спровођење такмичења и смотри. Приликом усклађивања докумената, неопходно је прецизирати следеће појединости:

– на так­ми­че­њу мо­гу уче­ство­ва­ти сви ре­дов­ни уче­ни­ци сред­њих шко­ла;
– из­бор уче­ни­ка за оп­штин­ско так­ми­че­ње вр­ши се ис­кљу­чи­во на осно­ву по­стиг­ну­тих ре­зул­та­та уче­ни­ка на школ­ском так­ми­че­њу;
– за сва­ки на­ред­ни ни­во так­ми­че­ња од­ре­ђу­ју се уче­ни­ци на осно­ву по­стиг­ну­тих ре­зул­та­та и ранг ли­сте са прет­ход­ног ни­воа так­ми­че­ња, а у скла­ду с про­по­зи­ци­ја­ма;
– ран­ги­ра­ње уче­ни­ка за од­ре­ђе­ни ни­во так­ми­че­ња вр­ши се ис­кљу­чи­во на осно­ву по­стиг­ну­тог бро­ја бо­до­ва, у скла­ду сa Стручним упут­ством и пра­вил­ни­ком од­ре­ђе­не вр­сте так­ми­че­ња;
– уко­ли­ко ви­ше уче­ни­ка по­стиг­не исти број бо­до­ва, сви уче­ни­ци за­у­зи­ма­ју исто ме­сто и сви има­ју исти ранг.

Ор­га­ни­за­то­ри так­ми­че­ња и смо­три ду­жни су да бла­го­вре­ме­но пре­ци­зи­ра­ју и дру­ге еле­мен­те бит­не за спро­во­ђе­ње так­ми­че­ња, а ко­ји про­ис­ти­чу из Струч­ног упут­ства – из­бор до­ма­ћина так­ми­че­ња, пре­ци­зи­ра­ње ње­го­вих оба­ве­за, си­стем на­гра­ђи­ва­ња ученика и на­став­ни­ка, мен­тор­ски рад (уко­ли­ко је нео­п­хо­дан или пред­ви­ђен), пот­пи­си­ва­ње ди­пло­ма, ре­гу­ли­са­ње фи­нан­сиј­ских пи­та­ња, струч­на по­моћ уче­сни­ци­ма так­ми­че­ња и смо­три и др.

ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ НИВОИ ТАКМИЧЕЊА КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)
ИСТОРИЈА Министарство просвете Друштво историчара Србије “Стојан Новаковић“ Такмичење ученика средњих школа из познавања националне историје школски до краја фебруара 2011.
општински 19. март 2011.
окружни/градски 16. април 2011.
републички 14. и 15.  мај 2011.

Извор: Министарство просвете Републике Србије
Приредио: Настава историје

Advertisements

 1. #1 од стране Biljana 25/01/2011 - 17:28

  Da li su u pripremi materijali za takmicenje učenika 8. razreda?

 2. #2 од стране slavica 06/03/2011 - 19:56

  msm da ce takmicenje proci veoma uspesno.. :))))

 3. #3 од стране nesa 17/03/2011 - 20:04

  Voleo bih da znam da li ce doci do uskladjivanja termina za okruzno takmicenje iz istorije sa okruznim takmicenjem iz matematike?Bili bismo Vam itekako zahvalni kada bi vreme pocetka takmicenja uskladili tako da je moguce ucestvovati na oba.Hvala unapred

 4. #4 од стране Sanja Aleksic 03/04/2011 - 17:33

  Postovani, s obzirom na to da vec ima zainteresovanih (prethodna poruka!) sa istim problemom, i mene interesuje satnica odrzavanja takmicenja iz Istorije i Matematike za Peti razred, jer imam ucenike koji ucestvuju na oba. Mislimo da nije u redu da na ovom nivou (mozda to ima smisla na skolskom, ali ovde sigurno ne) stavljamo decu u situaciju da biraju izmedju Matematike i Istorije, ako su vec i na jednom i na drugom uspeli da dodju dovde i da se i dalje trude da uce oba predmeta.
  Unapred zahvalni i sigurni da ce prevladati razum, a sve sa ciljem dalje motivacije i popularizacije skole na ustrb ulice

  • #5 од стране nastavaistorije 03/04/2011 - 18:56

   Окружно такмичење из математике је у 10:00, а из историје у 13:00 – Субота, 9. април 2011. године.

 5. #6 од стране Milan Jovanović 08/04/2011 - 22:26

  Poštovani,mislim da je kontraproduktivno da okružno takmičenje iz matematike i istorije bude održano isti dan.Da li je moguće da nije postojao neki drugi termin, pa makar to bila i nedelja?Imam učenika na okružnom iz matematike i teško da ću moći mnogo da očekujem od njega 3 sata kasnije na okružnom iz istorije.Ako je već škola tako ustrojena da se istorija i slični predmeti vode kao nauke drugog reda,da li i naše udruženje mora da podleže takvom utisku?
  U svakom slučaju,valjalo bi sledećih godina voditi računa o tome.Hvala.

 6. #7 од стране ivana 09/04/2011 - 23:09

  Kako da saznam rezultate sa okruznog takmicenja iz istorije odrzanog u OS „Dr Arcibald Rajs“-Palilula?

 7. #8 од стране Ja 13/04/2011 - 21:34

  Zna li se gde ce se odrzati republicko takmicenje iz istorije?

  • #9 од стране srbijaknjiga 20/04/2011 - 20:23

   Trstenik za osnovne skole 8.05.2011.
   prof. Dejan nikolic

   • #10 од стране srbijaknjiga 20/04/2011 - 20:25

    Istorija- 08.05.2011. godine
    Osnovna skola „Cajka“ – Najverovatnije u 10 h

 8. #11 од стране annbach7x 25/04/2011 - 14:40

  A gde ce se odrzati republicko za srednje skole?

 9. #12 од стране Tatjana 01/05/2011 - 16:54

  Da li se zna gde je republicko takmicenje iz istorije za srednjoskolce?
  Unapred, hvala!

 10. #13 од стране Tatjana 01/05/2011 - 20:08

  Zasto se na opstinskom i okruznom takmicenju ne dodeljuju diplome pobednicima?
  Potpunije je takmicenje sa diplomama, a pritom je i veca radost ucenika.

 11. #14 од стране Lazar 03/05/2011 - 17:36

  Da li se zna gde je republicko takmicenje za srednje skole?

 12. #15 од стране Bojana 04/05/2011 - 18:16

  Pre raspusta sam cula da ce biti u Vrnjackoj Banji.

  • #16 од стране Tatjana 08/05/2011 - 21:34

   U Vrnjackoj banji, OS ,,Popinski borci“ 14.maja u 11h.

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

w

Повезивање са %s