Архива категорије Такмичење 2011

Преглед градива за такмичење из историје ученика основних школа 2010/2011.

ПЕТИ РАЗРЕД
Општинско такмичење Окружно/Градско такмичење Републичко такмичење
1. Увод у историју 

2. Праисторија

3. Стари исток

4. Стара Грчка

5. Хеленизам

1. Стари исток 

2. Стара Грчка

3. Хеленизам

4. Стари Рим

(ЗА ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ГРАДИВУ СЕ ПРИДОДАЈЕ И ЗБИРКА ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА)

ШЕСТИ РАЗРЕД
1. Европа и Средоземље у раном средњем веку 

2. Срби и њихово окружење у раном средњем веку

3. Европа у позном средњем веку

4. Српски народ и његови суседи у позном средњем веку

5. Српске земље и њихово окружење у доба Османлијских освајања 

(ЗА ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ГРАДИВУ СЕ ПРИДОДАЈЕ И ЗБИРКА ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА)

СЕДМИ РАЗРЕД
1. Успон Европе (Европа од краја XV до краја XVIII века) 

2. Српски народ под страном влашћу од XVI до XVIII века

3. Доба револуција (Европа и свет од краја XVIII века до седамдесетих година XIX века)

4. Нововековне српске државе Србија и Црна Гора до међународног признања 1878. године 

(ОД ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА ГРАДИВУ СЕ ПРИДОДАЈЕ И ЗБИРКА ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА)

5. Српски народ под страном влашћу од краја XVIII века до седамдесетих година XIX века
ОСМИ РАЗРЕД
1. Свет крајем XIX и почетком XX века 

2. Србија, Црна Гора и Срби у Хабзбуршком и Османском царству од Берлинског конгреса до Првог светског рата

3. Први светски рат и револуција у Русији

4. Србија и Црна Гора у Првом светском рату

5. Свет између Првог и Другог светског рата

6. Југословенска Краљевина

6. Други светски  рат (1939-1945) 

7. Југославија у Другом Светском рату

8. Свет после Другог светског рата

(ОД ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА ГРАДИВУ СЕ ПРИДОДАЈЕ И ЗБИРКА ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА)

9. Југославија после Другог светског рата

Извор: Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“
Приредио: Настава историје


Оставите коментар

Преглед градива за такмичење из историје ученика средњих стручних школа и гимназија 2010/2011.

СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ   2010/2011.
ПРВИ РАЗРЕД
Драгољуб  М. Кочић, Историја за први разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике Београд, 2007. годинe (3,4,5, издање) 

* Напомена: Ученици треба да се припремају за такмичење из трећег, прерађеног издања из 2007. године или из четвртог издања из 2008. године

Увод 

Стари век

од 4. до 73. стране

Средњи век 

од 4. до 144. стране

Нови век (закључно са Црном Гором до средине 19. века) 

учи се целокупно градиво из уџбеника (од 4. до 210. стране)

ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД
Иван М. Бецић, Историја за други разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике Београд, 2007. године Европа и свет у другој половини 19. и почетком 20. века 

Србија и Црна Гора од средине 19. века до првог светског рата

Први светски рат 1914-1918.

Свет између два светска рата

Краљевина СХС/Југославија  у међуратном периоду

од 8. до 107. стране

Други светски рат 1939-1945. 

Свет после Другог светског рата

додаје се градиво од 8. до 145. стране

учи се целокупно градиво из уџбеника (од 8. до 170. стране)
ГИМНАЗИЈА И ПОСЛОВНО ПРАВНА ШКОЛА (ПРАВНОБИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА) 2010/2011.
ПРВИ РАЗРЕД
Снежана Ферјанчић, Татјана Катић, Историја за први разред гимназије, Завод за уџбенике Београд 2003. – Увод – стр. 4-14 

– Праисторија – стр. 14-40

– Стари Исток стр. 40-74

– Стара Грчка стр. 74-156

– Градиво са општинског и следеће градиво 

– Стари Рим стр.156-228

– Градиво са општинског, окружног и следеће градиво 

– Хришћанство стр.228-233

– Крај античког света стр.233-240

– Балканско полуострво под римском влашћу стр.240-246

ДРУГИ РАЗРЕД
Смиља Марјановић-Душанић, Марко Шујица, Историја за други разред гимназије општег и друштвено језичког смера, Завод за уџбенике Београд 2005. – Европа у раном средњем веку стр.7-50 

– Балканско полуострво у доба словенских сеоба стр.51-79

– Европа од 12-15 века стр.80-133

– Градиво са општинског и следеће градиво 

– Србија у доба Немањића стр.134-178

– Византија и балканске државе у позном средњем веку стр.179-197

– Градиво са општинског, окружног и следеће градиво 

– Продор Турака у Европу и балканске државе стр.198-239

ТРЕЋИ РАЗРЕД
Радош Љушић, Историја за трећи разред гимназије општег и друштвено језичког смера, Завод за уџбенике Београд 2007. – Изуми и открића стр.6-32 

– Верске реформе и ратови стр.32-46

– Европске монархије стр.46-64

– Османско царство од 16-18 века стр.64-78

– Срби у османском царству стр.78-96

– Хабзбуршка монархија од 16-18 века стр.96-106

– Срби под влашћу Хабзбурга и Млетака стр.106-122

– Атланске револуције стр.122-142

– Европа националних држава стр.142-182

– Пријатељске и суседне монархије стр.182-192

– Градиво са општинског и следеће градиво 

– Српска револуција-ратно доба (1804-1815) стр.192-224

– Српска револуција-мирнодопски период (1816-1835) стр.224-238

– Кнежевина Србија стр.238-266

– Црна Гора стр.266-280

– Градиво са општинског, окружног и следеће градиво 

– Срби у Османском и Хабзбуршком царству стр.280-298

– Српска нација и Балкан стр.298-313

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Ђорђе Ђурић и Момчило Павловић, Историја за трећи разред гимназије природно математичког смера и четврти разред гимназије општег и друштвено језичког смера, Завод за уџбенике Београд 2010. – Европа и свет последњих деценија19.  и почетком 20.  века стр.7-31 

– Србија и Црна Гора као независне државе. Срби под влашћу Турске и Аустро- Угарске стр.32-71

– Први светски рат стр.72-106

– Свет и Европа између Првог и Другог светског рата стр.107-135

– Југославија Краљевина 1918-1941 стр.136- 157

– Градиво са општинског и следеће градиво 

– Други светски рат од 1939-1945 стр.158-181

– Југославија у Другом светском рату стр. 182- 211

– Свет после Другог светског рата стр.212-231

– Градиво са општинског, окружног и следеће градиво 

– Југославија после Другог светског рата стр.232-256

* за сваки следећи ранг такмичења предвиђено градиво се додаје на претходно.

Извор: Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“
Приредио: Настава историје

Оставите коментар

Историјски извори за такмичење ученика основних школа 2010/2011. године

Преузми:
Историјски извори за такмичење V разред
Историјски извори за такмичење VI разред
Историјски извори за такмичење VII разред
Историјски извори за такмичење VIII разред

Извор: Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“
Приредио: Настава историје

5 коментара

Календар такмичења из историје школске 2010/2011. године

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011. ГОДИНУ

На основу Стручног упутства о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе (у даљем тексту Стручно упутство), Министарство просвете доноси Годишњи календар такмичења и смотри основних школа за школску 2010/2011. годину.

Организатори појединих такмичења и смотри дужни су да, сходно наведеном упутству, ускладе сва своја посебна документа која се односе на организацију и спровођење такмичења и смотри. Приликом усклађивања докумената, неопходно је прецизирати следеће појединости:

– на так­ми­че­њу мо­гу уче­ство­ва­ти сви ре­дов­ни уче­ни­ци основних шко­ла;
– из­бор уче­ни­ка за оп­штин­ско так­ми­че­ње вр­ши се ис­кљу­чи­во на осно­ву по­стиг­ну­тих ре­зул­та­та уче­ни­ка на школ­ском такмичењу;
– за сва­ки на­ред­ни ни­во так­ми­че­ња од­ре­ђу­ју се уче­ни­ци на осно­ву по­стиг­ну­тих ре­зул­та­та и ранг-ли­сте са прет­ход­ног ни­воа так­ми­че­ња, а у скла­ду с про­по­зи­ци­ја­ма;
– ран­ги­ра­ње уче­ни­ка за од­ре­ђе­ни ни­во так­ми­че­ња вр­ши се ис­кљу­чи­во на осно­ву по­стиг­ну­тог бро­ја бо­до­ва, у скла­ду са Струч­ним упут­ством и пра­вил­ни­ком од­ре­ђе­не вр­сте так­ми­че­ња;
– уко­ли­ко ви­ше уче­ни­ка по­стиг­не исти број бо­до­ва, сви уче­ни­ци за­у­зи­ма­ју исто ме­сто и сви има­ју исти ранг.

Ор­га­ни­за­то­ри так­ми­че­ња и смо­три ду­жни су да бла­го­вре­ме­но пре­ци­зи­ра­ју и дру­ге еле­мен­те бит­не за спро­во­ђе­ње так­ми­че­ња, а ко­ји про­ис­ти­чу из Струч­ног упут­ства – из­бор до­ма­ћина так­ми­че­ња, пре­ци­зи­ра­ње ње­го­вих оба­ве­за, си­стем на­гра­ђи­ва­ња ученика и на­став­ни­ка, мен­тор­ски рад (уко­ли­ко је нео­п­хо­дан или пред­ви­ђен), пот­пи­си­ва­ње ди­пло­ма, ре­гу­ли­са­ње фи­нан­сиј­ских пи­та­ња, струч­на по­моћ уче­сни­ци­ма так­ми­че­ња и смо­три и др.

ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ НИВОИ ТАКМИЧЕЊА КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)
ИСТОРИЈА Министарство просвете Друштво историчара Србије “Стојан Новаковић“ Такмичење у познавању опште и националне историје школски 27. фебруар 2011.
општински 13. март 2011.
окружни/градски 9. април 2011.
републички 8. мај 2011.


КАЛЕНДАР
ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011. ГОДИНУ

На основу Стручног упутства о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе (у даљем тексту Стручно упутство), Министарство просвете доноси Годишњи календар такмичења и смотри средњих школа за школску 2010/2011. годину.

Организатори појединих такмичења и смотри дужни су да, сходно наведеном упутству, ускладе сва своја посебна документа која се односе на организацију и спровођење такмичења и смотри. Приликом усклађивања докумената, неопходно је прецизирати следеће појединости:

– на так­ми­че­њу мо­гу уче­ство­ва­ти сви ре­дов­ни уче­ни­ци сред­њих шко­ла;
– из­бор уче­ни­ка за оп­штин­ско так­ми­че­ње вр­ши се ис­кљу­чи­во на осно­ву по­стиг­ну­тих ре­зул­та­та уче­ни­ка на школ­ском так­ми­че­њу;
– за сва­ки на­ред­ни ни­во так­ми­че­ња од­ре­ђу­ју се уче­ни­ци на осно­ву по­стиг­ну­тих ре­зул­та­та и ранг ли­сте са прет­ход­ног ни­воа так­ми­че­ња, а у скла­ду с про­по­зи­ци­ја­ма;
– ран­ги­ра­ње уче­ни­ка за од­ре­ђе­ни ни­во так­ми­че­ња вр­ши се ис­кљу­чи­во на осно­ву по­стиг­ну­тог бро­ја бо­до­ва, у скла­ду сa Стручним упут­ством и пра­вил­ни­ком од­ре­ђе­не вр­сте так­ми­че­ња;
– уко­ли­ко ви­ше уче­ни­ка по­стиг­не исти број бо­до­ва, сви уче­ни­ци за­у­зи­ма­ју исто ме­сто и сви има­ју исти ранг.

Ор­га­ни­за­то­ри так­ми­че­ња и смо­три ду­жни су да бла­го­вре­ме­но пре­ци­зи­ра­ју и дру­ге еле­мен­те бит­не за спро­во­ђе­ње так­ми­че­ња, а ко­ји про­ис­ти­чу из Струч­ног упут­ства – из­бор до­ма­ћина так­ми­че­ња, пре­ци­зи­ра­ње ње­го­вих оба­ве­за, си­стем на­гра­ђи­ва­ња ученика и на­став­ни­ка, мен­тор­ски рад (уко­ли­ко је нео­п­хо­дан или пред­ви­ђен), пот­пи­си­ва­ње ди­пло­ма, ре­гу­ли­са­ње фи­нан­сиј­ских пи­та­ња, струч­на по­моћ уче­сни­ци­ма так­ми­че­ња и смо­три и др.

ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ НИВОИ ТАКМИЧЕЊА КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)
ИСТОРИЈА Министарство просвете Друштво историчара Србије “Стојан Новаковић“ Такмичење ученика средњих школа из познавања националне историје школски до краја фебруара 2011.
општински 19. март 2011.
окружни/градски 16. април 2011.
републички 14. и 15.  мај 2011.

Извор: Министарство просвете Републике Србије
Приредио: Настава историје

16 коментара

%d bloggers like this: